Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

Bransjer

I Amon har du tilgang til å møte opp et team av bade faglige og operasjonelle eksperter som skal veilede deg til å oppnå suksee i det du tenker å drive med.

Eiendom, bygg og anlegg

Dagens eiendomsmarked er meget dynamisk. Det er høy aktivitet på utbyggersiden og det er mange eiendomstransaksjoner. Amon Business Solutions er tett på eiendomsmarkedet og følger dets utvikling. Dette anser vi som viktig for å kunne bistå våre kunder på en optimal måte når de skal ta de viktige og riktige beslutninger om investering eller forvaltning.

Amon Business Solutions bistår med prosjekt- og risikostyring. Vi tilbyr regnskaps- og rådgivningstjenester til virksomheter innen eiendom, bygg- og anleggsbransjen.

Handel

Handelsbransjen blir mer og mer internasjonalt, digitalisert og komplisert. Den raske utviklingen gjør at aktører stadig må tilpasse seg nye omgivelser. For deg som vil oppnå suksess må du være orientert om hva som skjer i denne verden og samtidig må du være endringsvillig og klar til og tenke nytt og stort.

Amon Business Solutions følger markedet tett og kan hjelpe deg med å holde tritt. Kombinasjonen av fagkunnskap og bransjekunnskap setter oss i stand til å kunne tilby effektive og fokuserte regnskap, og rådgivningstjenester.

Oppstarts- og vekstselskap

Vi kjenner godt til de utfordringene gründere, start-ups og vekstselskaper møter i næringslivet. Med AMON i ryggen har du en langsiktig partner som guider deg gjennom store og små hindringer.

Vi ønsker å finne praktiske løsninger på utfordringene dine, og samtidig hjelpe deg med å identifisere og utnytte nye muligheter.

Noe av det vi jobber mest med:

  • Regnskap og lønn
  • Administrative tjenester og støttefunksjoner
  • Utleie av økonomileder (“Management for hire”)
  • Kapitalinnhenting (emisjon og lånekapital)
  • Bistand i søknadsprosesser og med offentlige støtteordninger (soft funding)
  • Likviditetsstyring og prognoser
  • Strategi- og forretningsutvikling for å styrke konkurransekraft
  • Døråpner og bistand i internasjonaliseringsprosesser
  • Exit/salg av hele eller deler av selskapet
  • Skatt og avgift, aksjonæravtaler og selskapsrett

Ideelle virksomheter

Norge er et land med stor dugnadsånd og mye frivillighetsarbeid, og ideelle virksomheter er mye tuftet på dette. Slike organisasjoner er avhengige av donasjoner, medlemsavgifter og statlige tilskudd. De kan også supplere sine inntekter gjennom salg av varer eller tjenester.

Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter er en sammensatt og kompleks gruppe med et stort behov for god styring og kontroll. De fleste må forholde seg til særregler rundt skatter og avgifter. Lovregulering på dette området kan være uoversiktlig, og skaper et ekstra behov for kunnskap.

Vi  har erfaring med problemstillinger som kan oppstå under regnskapsførsel og rapportering knyttet til tilskudd fra ulike støtteordninger.

Olje og gass

Olje og gass har vært Norges viktigste næring i over 40 år. Fallende oljepriser og forventet fall i produksjon stiller næringen overfor nye utfordringer. Samtidig må bransjen hele tiden forholde seg til skiftende markedsforhold, geopolitiske utfordringer og kompliserte transaksjoner på tvers av landegrensene.

I kjølvannet av olje- og gassvirksomheten har norske oljeserviceselskaper blitt verdensledende på mange områder. Norsk ingeniørkompetanse og innovasjon konkurrerer stadig med internasjonale aktører. Samtidig er hverdagen for disse selskapene tøff, og de må ofte jobbe svært hardt for å sikre lønnsomhet i prosjektene.

AMON kan hjelpe deg med å fjerne hindringer og øke sjansen for suksess. Vi tilbyr revisorer, rådgivere og advokater med spesialkompetanse innen petroleum og med lang erfaring fra bransjen.

Industri

Industribransjen representerer en vesentlig bærebjelke i norsk og internasjonal økonomisk velstand. Samtidig betyr stadige nye krav til avansert teknologi, utdanning og effektivisering at dette er en bransje i kontinuerlig utvikling.

Vi hjelper deg med kostkontroll og planlegging som hjelper deg å nå ditt mål.

Teknologi, media og telekom

Virksomheter innen teknologi-, media- og telekombransjen opererer i et marked som endrer seg svært hurtig. De må kontinuerlig utvikle sine produkter og ofte revidere sine forretningsmodeller. I tillegg må de forholde seg til nye rammebetingelser og et raskt skiftende forbruksmønster. Tøff, global konkurranse presser marginene.

Medie- og underholdningsbransjen står overfor store teknologiendringer innen distribusjon og produksjon. Samtidig må bransjen leve med et stadig skiftende politisk klima som ofte fører med seg endringer i støtteordninger og regelverk.

AMON har etablert et solid miljø med dyp kunnskap rundt de utfordringene disse virksomhetene møter i hverdagen. Vårt verdensomspennende nettverk sørger for en helhetlig og koordinert global tjeneste. Dette er viktig når vi jobber med en bransje som er preget av globale aktører og konsolideringer. Vi kan tilby et bredt spekter av tjenester fra regnskap, skatteplanlegging, internprising, fusjoner og oppkjøp til intern kontroll, outsourcing av regnskap og restrukturering i Norge og andre land.

Tjenesteyting

Norge har gått fra å være avhengig av råvarer, industri og vareproduksjon, til å bli et kunnskapssamfunn. Oljeaktivitetene i Norge har skapt stor etterspørsel etter kompetanse. Universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer har skapt grobunn for innovasjon og nyskapning. Vår kunnskapsbaserte industri er i dag blant de ledende internasjonale leverandører av tjenester innen en rekke områder.

Turisme, hotell og restaurantbransjene er blant landets viktigste tjenesteytere. Reiselivsbransjen har opplevd stor vekst de siste årene, men opererer i utfordrende omgivelser. Etterspørselen avhenger i stor grad av makroøkonomiske forhold og utviklingen i internasjonal økonomi og politikk. For hotell- og restaurantbransjen stiller store sesongvariasjoner krav til fleksibilitet, skalerbarhet, kapasitetsutnyttelse og effektiv prising.

Det bygges mye i Norge, og behovet for blant annet ingeniører og arkitekter er stort. Dette er aktører som selger sin tid og kompetanse. AMON er selv en kunnskapsbedrift, og nyter førstehåndskunnskap rundt utfordringene og mulighetene som de tjenesteytende bransjene står overfor. Våre eksperter hjelper blant annet tjenesteytere med utfordringer rundt effektivitet, økt produktivitet, fleksibilitet i organisasjonen og kontrollsystemer. Våre revisorer, rådgivere og advokater har spesialkunnskaper innenfor de relevante fagområder som er aktuelle for bransjen.

Transport og shipping

Lønnsom drift innen transport- og shippingbransjen er avhengig av god infrastruktur, velutviklede kommunikasjonsplattformer og tett dialog med kunder, samarbeidspartnere og myndigheter.

Transport og shipping må takle stadige endringer i forutsetninger ved endrede krav fra kunder og offentlige myndigheter der operasjonene drives. Det er også økende fokus på innkreving av «lokale» skatter i land der det drives virksomhet. Norske virksomheter jobber hardt for å hevde seg mot utenlandske konkurrenter. Dette fører til tøff konkurranse og press på marginer.

Bygging av skip er risikofylt. Suksess er avhengig av tidsriktig leveranse, finansiering tilpasset driften, og tekniske løsninger i verdensklasse. I tillegg er valg av skatte- og avgiftsforutsetninger viktig ved organisering av virksomhetene.

Vi kjenner bransjene svært godt. Vi har god kompetanse for regnskap, rådgivning og juridisk bistand som er skreddersydd for transport- og shippingvirksomheter.